خطای سایت در نمایش دکمه

خطا در نمایش فاکتور دکتر آنلاین. من نمیتواند در درخواست پزشک آنلاین دکمه تاخیر پزشک را بزنم