دیگر وقت نمیدهد

با سلام من بیمار دکتر سمیرا نوردی کیلینیک ام اس بیمارستان سینا هستم که دیگر به ما وقت نمیدهد
و میگویدوقتی برای شما تعریف نشده

متاسفانه بیمارستان سینا همکاری اش را با پذیرش24 قطع کرده است.
آیا سایت خود بیمارستان را دیده اید؟