مشکل وابستگی دیزاینرها به برنامه نویس برای ایجاد تغییرات مورد نظر در فرانت و بک اند - دیزاین رفع کندی با ابزارهای low/no code

یک رفع عیب ساده در ظاهر وب سایت، چندین ساعت زمان میبرد.

این زمان ناشی از مشغول بودن برنامه نویس، هماهنگی ها، چرخه code review، CICD و … هست.

وابستگی بزرگترین مانع از حل سریع مسئله، توسط شخص مشاهده کننده مشکل در محصول هست.
چه میخواهیم: ساده، سریع و غیر وابسته کردن development به افراد فنی. اینکه هرکسی بتواند در پذیرش24 با کمترین دانش فنی، توسعه دهنده باشد.
(Citizen Development, independent product design and develop )

The Need for Citizen Development

خلاصه

Citizen developers are business users with little to no coding experience that build applications with IT-approved technology.

The concept of end-users creating their own solutions might not be new, but organizations understanding the potential impact of empowering citizen developers with more powerful tools is. Organizations are noticing the value of citizen development. According to a recent Gartner report, 61% of organizations either have or plan to have active citizen development initiatives.

توسعه غیر وابسته بخش های data , backend را با ابزارهایی مثل hasura , nhost را تست کردیم و شفاف هست.
ولی برای تغییرات فرانت بسیار کند و پر از باگ هستیم.

معماری پیشنهادی low-code , no-code

راه حل پیشنهادی ترکیبی از architecture مناسب نمایش دیتا به کاربر نهایی بدون کد نویسی و تمرکز روی دیزاین و کانفیگ هست.

back/front-end architecture توضیح
data access by APIs با از ابزارهای Hasura , nHost بدون کد نویسی data و backend در اختیار کاربر هست.
SSO, auth, IDP با استفاده از Keycloak احراز هویت و دسترسی به داده ها به شکل متمرکز تامین می شود.
Micro-frontend با معماری میکروفرانت اند، امکان توسعه افقی و همزمان UI برای تیم های مختلف و بدون وابستگی میسر می شود.
multiple tools for multiple scenario تلاش میکنیم تا با بکار گیری ابزارهای Cloud, SaaS , noCode .embedded ui مثل Porsline, WordPress, Metabase, Splunk share حجم زیادی از پروسه ui design را حذف کنیم.
Website UI Builders با ابزارهایی که امکان طراحی رابط تحت وب را بدون دانش فنی عمیق ممکن می کنند، با drag drop و آموزش حداقلی، همه اعضای تیم توانایی توسعه UI دارند.

ابزارهای کاندید که تحلیل شدند

Website Builders Design Tools UI Frameworks Other Tools web code genirator,ui builder
weweb.io Flutterflow Tailwind webiny React App Builder
Builder.io Atomize Tailwind UI luban-h5 Grapesjs
teleporthq.io React Studio MUI www.uxlift.org/tools/react-studio/ openchakra.app
plasmic.app h5-Dooring MUI Toolpad illa-builder blocks-ui.com
webiny.com VvvebJs Ant Design Apache Wicket craft.js.org
sanity.io Pinegrow Ant Design Kitchen Keystonejs pagedraw.io
Editor X Froala Pages Bootstrap Studio Vaadin
Webflow Plasmic Retool
Squarespace Drapcode Pageplug
ImpressPages Softr.io
Mobirise Openblocks
Berrydashboard m-Power
Pagekit Netlify CMS
phpPageBuilder mendix.com
Gridsome
Hugo
Eleventy
Bildr
GatsbyJS
Craft.js

دعوت میکنم به عنوان کاربر یا توسعه دهنده، چالش هایی که با این دیزاین دارید مطرح کنید.
این تاپیک در ادامه، تکمیل و ویرایش خواهد شد…

1 پسندیده